Organisk kemi

Organisk kemiOrganisk kemi handlar allra mest om en enda sak, nämligen kolföreningar. För just kol är nämligen en ingrediens som återkommer i alla organiska ämnen. Det är dock inte så att alla kolföreningar behöver vara organiska, även om alla organiska föreningar innehåller kol. Det finns även något som kallas för oorganisk kemi, och dit hör alla ämnen som inte är organiska.

Kolförening

En kolförening är, som namnet antyder, ett ämne som innehåller kolatomer. Ämnet kol är oerhört vanligt här på jorden och man hittar därför kolföreningar på många olika platser, i läkemedel, kalk, socker, bensin och plaster för att bara nämna några få.

Att kolatomer har så lätt att bilda molekyler med andra ämnen beror bl.a. förenklat på kolatomens yttre elektronskal som har fyra elektroner. Alla fyra kan binda samman andra atomer runt omkring sig, och skapa en molekyl. Att det är fyra stycken är ganska många, exempelvis syre har bara två elektroner i sitt yttersta skal och väte har enbart en.

Den mystiska livskraften

Länge trodde man att det var omöjligt att framställa organiska ämnen på konstgjord väg i laboratorium Som om organiska föreningar hade en alldeles mystisk livskraft som gjorde den unik i förhållande till alla icke levande ämnen. Just den här livskraften ansågs alltså nödvändig för att ett organiskt ämne skulle kunna bildas.

Att man trodde just på den mystiska livskraften i organisk kemi är inte så underligt, då kolföreningar är mycket vanliga i allting som lever, exempelvis människor, djur, växter och bakterier.

Teorin om den mystiska livskraften i organiska ämnen motbevisades 1828 när tyska kemisten Friedrich Wöhler lyckades bli den förste att framställa ett organiskt ämne, ett urinämne som kallas urea, genom helt oorganiska ursprungsämnen.

Friedrich Wöhlers upptäckt innebar inte bara att organiska ämnen kan tillverkas i laboratorium, men också att skillnaden mellan organisk och oorganisk kemi inte är så stor som man hittills har trott. Dock har uppdelningen organisk och oorganisk kemi fortsatt att leva kvar som en praktisk och godtyckligt indelning av kemiska ämnen.

Faktorer som avgör om ett ämne är organiskt

Som redan nämns innehåller organiska föreningar kol. Ofta finns även väte och andra grundämnen. I organiska föreningar brukar även finns atomer från syre, kväve, halogener och man kan även återfinna atomer av fosfor eller svavel vid en del föreningar.

Om ämnet kan ruttna eller inte kan också vara en ledtråd. Många gånger är det så att om föreningen kan ruttna så är den organisk, men om svaret är nej så är föreningen oorganisk. De allra flesta ämnen man känner till är just organiska.

Forskning i organisk kemi

De allra flesta forskningsprojekt som sker i ämnet organisk kemi behandlar och studerar olika organiska föreningars kemiska reaktioner. En kemisk reaktion är när olika ämnen på något sätt reagerar med och på varandra. Ur dessa reaktioner kan nya ämnen bildas eller uppstå.