Vardagskemi

VardagskemiVardagskemi är ett samlingsnamn för alla kemiska produkter som finns i ett hem likväl som kemiska processer som sker med dessa. Många tänker direkt på rengörings- och städprodukter då dessa inte sällan har symboler som visar att de är farliga att förtära eftersom de exempelvis är frätande. När ett starkt rengöringsmedel används sker just en kemisk process. Men vardagskemi finns även inom matlagning med bland annat jäsningsprocesser inom bakning. Även skapandet av alkohol sker genom vardagskemi.

Likt all övrig kemi handlar vardagskemi om produkternas innehåll, dess funktion och hur de reagerar i kontakt med andra produkter. Generellt kan sägas att alla de produkter som skapar en förändring i en kemisk sammansättning är produkter som kan klassas till vardagskemi.

Farligt i större doser

En sak som karaktäriserar de flesta produkter som hittas inom vardagskemi är att de kan vara farliga att äta i för stor dos.

Hur stor dos som behövs för att människokroppen ska ta skada beror självklart på vad det är för ämnen och hur koncentrerad detta ämne är. Maskindiskmedel och tvättmedel är exempelvis mycket starka vilket både beror på dess kemiska innehåll samt att medlet är mycket koncentrerat. Här kan det räcka med mycket små doser för att man ska må dåligt. Att äta jäst är knappast lika farligt även om det kan ge obehagliga känslor i magen.

Bland de som söker hjälp för förgiftning är det just hushållskemikalier som man oftast fått i sig. Av dessa är diskmedel är en av de vanligaste produkterna. Men de farligaste förgiftningarna sker när barn får i sig för stora mängder mediciner.

Har någon fått i sig ämnen som kan vara farliga för människokroppen kan 1177 ringas dygnet runt för konsultation. Är det akut livsfara bör 112 ringas. Det är även 112 som ska ringas för de som vill komma i kontakt med Giftinformationscentralen.

Kemiska medel i maten

Att undvika kemiska medel i vardagen helt och hållet är omöjlighet. Det är inte heller nödvändigt då ett flertal av de olika kemiska medel som finns inte är farliga för människokroppen i små doser. Detta gäller även kemiska ämnen som finns i maten.

Men det finns ett problem som kallas för cocktaileffekt. Med det menas att människokroppen kan hantera två helt olika ämnen och därmed är det ingen fara att äta dessa. Däremot kan kroppen påverkas när dessa två ämnen blandas.

Det är relativt lätt att undvika ett flertal olika kemiska ämnen. En väg är att välja att köpa ekologiska varor. Detta gör att man både får i sig mindre dos av dessa samtidigt som miljön mår bättre i längden av att dessa varor prioriteras. En miljö som i längden även påverkar vårt eget mående.

En annan väg är att dra ner på mängden snabbmat. Överlag är det även bättre att värma maten på tallrik än i en matlåda av plast. Detta då plast lättare kan ge ifrån sig partiklar när det värms upp. Man kan även smaksätta maten själv då just smaksättningen av matvaror ofta innehåller ett flertal olika kemiska ämnen.

Exempel på kemiska ämnen som finns i maten är kadmium, bly och kvicksilver. Det är ämnen som tas upp av växter som sedan blir föda hos djuren innan de blir till livsmedel. Andra kemiska substanser som är farliga för människokroppen är PCB, Dioxiner, Nitrat och Arsenik.

Bland annat bör gravida och vissa andra grupper av människor bör helt eller delvis avstå från att äta enstaka livsmedel. Detta beror just på att det är för höga nivåer av kemiska medel, tungmetaller samt organiska föroreningar. Under vissa perioder har även Livsmedelsverket gått ut med rekommendationen att man bör begränsa intaget av vissa livsmedel just på grund av högre halter av någon substans.

Faror med kemiska ämnen

Det finns två faror med kemiska ämnen. Den ena är att de kan påverka människor i den utsträckningen att man kan bli mycket sjuk eller till och med att avlida om dessa ämnen intas. Det är därför extremt vikigt att ha kemiska ämnen på säkra platser i hemmet så att inte barn kommer åt dessa. Det finns även kemikalier som är så kraftigt giftiga att man inte ens bör ha dem i sitt hem. Bland dessa finns exempelvis mycket frätande syror.

Den andra faran är att dessa ämnen kommer ut i naturen. Beroende på vad det är för ämne och var i naturen som detta kommer ut kan olika stora problem uppstå. Framförallt handlar det om den totala mängden som kommer ut och som därmed inte naturen klarar av att hantera. En privatperson kan resonera att det är så lite ämne som hälls ut men om alla resonerar lika blir mängden stor och påverkan även stor.

I och med att det finns faror med kemiska ämnen är det viktigt att alltid läsa de varningstexter som finns på förpackningarna. Behåll dem alltid även i originalförpackning. Detta både för att man ska kunna läsa på skyddsföreskrifterna och för att man ska kunna läsa upp innehållsförteckningen i det fall man kontaktar sjukhuset för hjälp vid förgiftning.

Förbjudna och skadliga ämnen

För att ett ämne ska få vara i livsmedel måste det har godkänts av Livsmedelsverket. Det kan förbjuda medlet, godkänna det eller avgöra att det får finnas i livsmedlet men bara upp till en specifik mängd.

Inom EU finns även regler för vilka ämnen som kan ges till djur som uppföds för livsmedelsproduktion. Utöver dessa ämnen får inte andra användas. Exempel på ämnen som inte får förekomma är kloramfenikol och fenylbutazon. Två ämnen som Livsmedelsverket ändå har funnit i livsmedel under 2015. Det första är ett antibiotika som länge användes men efter att man upptäckt mycket dåliga biverkningar har detta ämne kommit upp på listan över förbjudna ämnen. Fenylbutazon är antiinflammatoriskt och var precis som kloramfenikol lagligt innan man insåg dess bieffekter.

Orsaken till att förbjudna och skadliga ämnen ibland kan hittas i livsmedel är flera. En orsak är att det i vissa länder är relativt vanligt med illegal användning av olika slags läkemedel till djuren. Detta är något som inte noteras utan enbart märks vid tester av köttet när det importeras till Sverige eller annat land. En del mediciner får ges till djuren men i dessa fall måste man vänta en viss tid (karenstid) innan djuret går till slakt. Därmed är det mycket viktigt att allt noteras gällande vad för slags ämnen som djuren får i sig.

En annan orsak är att vissa läkemedel får användas på hästar som är tänkta att enbart användas till annat är slakt. I och med att de inte ska bli livsmedel tillåts mediciner som inte är tillåtna på hästar som ska gå till slakt. Men i vissa fall har det visat sig att rutiner och kontroller inte fungerat vilket resulterat i att djur har kommit till slakt trots att dessa substanser har getts.

Överlag är det däremot mycket hög kontroll på den svenska djurhållningen och vilka kemiska substanser som ges till djuren. Även om det händer att partier av kött dras tillbaka från handeln på grund av för höga halter av något ämne så är det extremt sällan som dessa har legat på en direkt farlig nivå.